تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه قارچ وانگلدکتر اسکندریانعضو گروه9118
EDOآقای زنگنهمسپول دفتر و بیمه تکمیلی9116
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
EDOدکتر وفامهرکارشناس9115
EDOدکتر آویژگان - دکتر وفامهرکارشناس 9115
ICMخانم بقائی پوراپراتور9114
ICMدکتر ملکیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9113
ICMآقای سلیمیکارشناس 911237922532
ICMدکتر فاطمیمسئول ICM 9112
ICMمانیانمتصدی دفتر ICM9112
اداری مالیآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
گروه قارچ وانگلدکتر ابطحیعضو گروه9110
معاونت تحصیلات تکمیلیفصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلینامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیشاهزیدياپراتور9106
معاونت تحصیلات تکمیلیحسینیدفتر معاونت9106
معاونت تحصیلات تکمیلیدکتر پرهام رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9106
گروه علوم تشریحیخ دکتر ابوترابی - خ دکتر زرین فردعضو گروه9104
گروه علوم تشریحیزرین فرد- رئیسیکارشناس 9104
معاونت امور هیات علمیخانم فرازمندکمیته ارتقاء9103

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir