تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
بیمارستان الزهراآشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی طب اورژانس2539
بیمارستان الزهرانصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
بیمارستان الزهرارنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی2529
بیمارستان الزهراماهرگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهرامحسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2541
بیمارستان الزهرابهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان الزهرادانشورگروه آموزشی زنان2528
بیمارستان الزهراهرتمنی - بهرامیانگروه آموزشی داخلی4419
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی ارتوپدي2539
بیمارستان امام حسین(ع)عقیلیگروه آموزشی اطفال33868247
بیمارستان سید الشهدا (ع)مظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
بیمارستان فیضرنجکشگروه آموزشی چشم34450016
بیمارستان نورخ حیدریروانپزشکی - مسمومین32222475
بیمارستان چمرانداوريگروه آموزشی قلب32611406
تاسیساتتیموریمسئول تاسیسات9034
تریاتریا9177
حراستنجاریحراست9101
حوزه ریاستدکترنصرمعاون اداري و مالی9000
حوزه ریاستدکتر امامیریاست دانشکده پزشکی900037929000

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir