تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیمدیر گروه علوم آزمایشگاهی8124
دانشکده پیرا پزشکیخانم مریم خانیمتصدی امور دفتری8088
دانشکده پیرا پزشکیآقای جمشید شوشتریانمدیر گروه تکنولوژی پرتو شناسی8087
دانشکده پیراپزشکیآقای حسامکارشناس گروه8098
دانشکده پیراپزشکیآقای دکتر امید احمدیمدیر گروه فوریت های پزشکی8087
دانشکده پیراپزشکیآقای داوریخدمات8107
دانشکده پیراپزشکیآقای مهدی سهرابیکارشناس آموزش8097
دفتر فرهیختگانخانم اسلامیمسئول دفتر9068
دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم نظیفیمتصدی دفتر ICM9112
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
مرکز مشاوره تحقیقاتخانم عصمت شایانمرکز مشاوزه تحقیقات9133
مرکز مشاوره تحقیقاتکارشناسانکارشناسان91329131
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم شکرینمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir