تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه معارف اسلامیایوبیعضو گروه8079
اداری مالیبسیج دانشجوئی خواهران
بیمارستان الزهرابهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
معاونت امور هیات علمیبهرامیاندفتر امور هیات علمی و روابط بین الملل9096
معاونت دانشجوییتاج-علی بک-احسانی-کارشناسان معاونت دانشجویی9064
تریاتریا9177
تاسیساتتیموریمسئول تاسیسات9034
معاونت دانشجوییجانقربانآبدارخانه9092
اداری مالی جعفري- میرسنبل -طغیانیحسابداری9057
معاونت پژوهشیجعفرپیشه-ضیایی-مهدویمجلات9010
معاونت تحصیلات تکمیلیحسینیدفتر معاونت9106
حوزه ریاستخ امین الرعایارئیس دفترریاست9063
گروه آسیب شناسیخ جهانبخشآزمایشگاه گروه9036
بیمارستان نورخ حیدریروانپزشکی - مسمومین32222475
گروه قارچ و انگلخ خزائیلی - خ خیر خواهکارشناس گروه9174
گروه علوم تشریحیخ دکتر ابوترابی - خ دکتر زرین فردعضو گروه9104
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر امینیعضو گروه8144
معاونت درمانخ دکتر انوری- آقای اله دادیانکارشناس معاونت درمان9042
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر بابکعضو گروه8112
گروه علوم تشریحیخ دکتر سلیمانیعضو گروه9159

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir