تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر رسول صالحیمدیر گروه91959087
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9060
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر زینلیانعضو هیات علمی گروه9196
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر سلامتعضو هیات علمی گروه9080
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر سید محمد ابطحیعضو هیات علمی گروه9110
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شانئیمدیر گروه9080
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر شجاعیعضو هیات علمی گروه9119
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر شریفیعضو هیات علمی گروه9037
گروه فیزیولوژیآقای دکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه اخلاق پزشکیآقای دکتر شمسمدیر گروه8105
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شهبازيعضو هیات علمی گروه9095
گروه آسیب شناسیآقای دکتر صانعیعضو هیات علمی گروه9075
گروه فیزیولوژیآقای دکتر علائیعضو هیات علمی گروه9007
گروه علوم تشریحیآقای دکتر علی والیانیمدیر گروه9160
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر عندلیبمدیر گروه9097
گروه علوم تشریحیآقای دکتر غلامرضا دشتیعضو هیات علمی گروه9040
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فاضلیعضو هیات علمی گروه9039
گروه علوم تشریحیآقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپورعضو هیات علمی گروه9155
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فقريعضو هیات علمی گروه9021
گروه معارف اسلامیآقای دکتر قدرت الله مومنیمدیر گروه8072

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir