تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرباسیعضو گروه9059
گروه فیزیک پزشکیدکتر کرمانیعضو گروه9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر مصلحیعضو گروه9074
فیزیک پزشکیدکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
گروه فیزیک پزشکیدکتر جباريعضو گروه9059
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشريکارشناس 9083
گروه فیزیک پزشکیشیریکارشناس 9029
گروه آسیب شناسیدکتر صانعیعضو گروه9075
گروه آسیب شناسیخ جهانبخشآزمایشگاه گروه9036
گروه قارچ وانگلدکترسلیمانی - ماهرالنقشعضو گروه9169
گروه آسیب شناسیآقای الماسیگروه9036
گروه قارچ وانگلدکتر دهقانعضو گروه9067
گروه قارچ وانگلخانم موسویمسئول دفتر9170
گروه قارچ وانگلدکتر چادگانیعضو گروه9004
گروه قارچ وانگلدکتر اسکندریانعضو گروه9118
گروه قارچ وانگلدکتر حجازیعضو گروه9173
گروه قارچ وانگلدکتر پسته چیانعضو گروه9027
گروه قارچ وانگلدکتر یوسفیمدیر گروه9089
گروه قارچ وانگلمهندس یوسفیعضو گروه9081
گروه قارچ وانگلمهندس بهادرانعضو گروه9168

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir