تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
دانشکده پیرا پزشکیخانم مریم خانیمتصدی امور دفتری8088
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکترعلی چاپاریانمعاون آموزشی دانشکده پیرا پزشکی8089
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیخانم فریبا وکیلیکارشناس واحد دستیاری8092
معاونت پژوهشیآقای غلامرضا آقائیکمیته نشر8094
دانشکده پیرا پزشکیآقایان دکتر داریوش مرادی، دکتر امید احمدی، مهدی سهرابیمدیر گروه های هوشبري، فوریت های پزشکی پیراپزشکی، کارشناس آموزش8097
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهندس سیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8100
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس8101
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس مرکز کامپیوتر8101
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم شهیدیکارشناس مرکز کامپیوتر8102
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای حیدریکارشناس مرکز کامپیوتر8104
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای شجریکارشناس مرکز کامپیوتر8104
گروه اخلاق پزشکیخانم شاه پرمتصدی امور دفتری8105
گروه اخلاق پزشکیآقای دکتر شمسمدیر گروه8105
گروه اخلاق پزشکیخانم خانیکارشناس کمیته اخلاق در پژوهش8106
دانشکده پیراپزشکیآقای داوریخدمات8107
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر باقریان، خانم اکبریمدیر گروه، متصدی امور دفتری8108
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر ابراهیمی، خانم دکتر زرگرعضو هیات علمی گروه8109
گروه پزشکی اجتماعیخانم میرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir