تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort ascendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه معارف اسلامیدکتر غلامیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیشریفیانآموزش گروه8080
گروه معارف اسلامیدکتر طالقانیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیایوبیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیعلیرضا امینیعضو گروه8071
گروه معارف اسلامینقیب - منصوریکتابخانه8076
گروه معارف اسلامیابطحیکارشناس8075
گروه معارف اسلامیدکتر نقیه - دکتر موسوی زادهعضو گروه8080
گروه قارچ وانگلدکتر پسته چیانعضو گروه9027
گروه قارچ وانگلدکتر اسکندریانعضو گروه9118
گروه قارچ وانگلمهندس یوسفیعضو گروه9081
گروه قارچ وانگلدکتر حجازیعضو گروه9173
گروه قارچ وانگلدکتر یوسفیمدیر گروه9089
گروه قارچ وانگلدکتر چادگانیعضو گروه9004
گروه قارچ وانگلخانم موسویمسئول دفتر9170
گروه قارچ وانگلدکتر دهقانعضو گروه9067
گروه قارچ وانگلمهندس بهادرانعضو گروه9168
گروه قارچ وانگلدکتر محمديعضو گروه9166
گروه قارچ وانگلدکتر ابطحیعضو گروه9110
گروه قارچ وانگلدکتر چعباوي زادهعضو گروه9018

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir