تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیخانم انوار موسویکارشناس گروه9161
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردکارشناس گروه9162
گروه اخلاق پزشکیخانم خانیکارشناس کمیته اخلاق در پژوهش8106
گروه معارف اسلامیآقای ابطحیکارشناس پژوهشی گروه8129
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم جانقربانکارشناس پژوهشی9106
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم مختاریکارشناس پژوهشی9109
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم فصیحیکارشناس پژوهشی9108
معاونت پژوهشیخانم فریبا وکیلیکارشناس واحد دستیاری8092
EDOخانم دکتر مریم آویژگانکارشناس و مشاور دفتر آموزش توسعه9115
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای حیدریکارشناس مرکز کامپیوتر8104
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم شهیدیکارشناس مرکز کامپیوتر8102
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای شجریکارشناس مرکز کامپیوتر8104
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس مرکز کامپیوتر8101
معاونت پژوهشی خانم زهره پهلوان نژادکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8139
گروه اخلاق پزشکیخانم امینی نورکارشناس شورای اخلاق8125
حوزه ریاستخانم دکتر فریدکارشناس دفتر ریاست9206
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
معاونت امور هیات علمیآقای حمید سعید فر، خانم مریم محمدی فردکارشناس امور هیات علمی9077
معاونت درمانآقای محمد خرازیکارشناس امور بیمارستان ها9092

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir