تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
حوزه ریاستخانم ها مظاهری و یداللهیدفترریاست9000900136688597
گروه پزشکی اجتماعیخانم میرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110
آزمایشگاه مرکزيآقای دکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه813036695531
معاونت آموزشی پزشکی عمومیخانم دکتر ملکیرئیس اداره خدمات آموزشی9066
معاونت امور هیات علمی- دفتر فرهیختگانخانم دکتر مویديرئیس دفتر فرهیختگان9068
حوزه ریاستخانم امین الرعایارئیس دفترریاست9063
معاونت اداری و مالی - روابط عمومیآقایان ناظمی، سعید دهقانیروابط عمومی و امور رفاهی904836693880
حوزه ریاستآقای دکترمهدی نعمت بخشریاست دانشکده پزشکی900036688466
معاونت اداری و مالی- زیراکسآقای قبه خانم ها صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
امور اداریانتظامات دانشکده ساختمان شماره 13110
امور اداریانتظامات دانشکدهساختمان شماره 23111
امور اداریانتظامات پیراپزشکیساختمان پزشکی اجتماعی3112
گروه طب سنتیآقای دکتر مظاهريسرپرست گروه8153
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر عندلیبسرپرست گروه 9060
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان درستی، رئیسی و مانیانسمعی و بصری 9046
آزمایشگاه مرکزيدکترسوپر وایزر8130
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم دکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
گروه ویروس و میکروب شناسیدکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر نریمانی، خانم حسینیعضو هیات علمی کروه، کارشناس گروه9147
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو هیات علمی گروه9011

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir