تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
معاونت پژوهشیخانم دکتر مقیممعاون آموزشی دانشکده8089
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس واحد دستیاری8092
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیآقای غلامرضا آقائیکمیته نشر، کارشناس امورقراردادها دانشکده8094
دانشکده پیراپزشکیآقای مهدی سهرابیکارشناس آموزش8097
دانشکده پیراپزشکیآقای حسامکارشناس گروه8098
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقای مهندس سیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8100
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس8101
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم شهیدیکارشناس مرکز کامپیوتر8102
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم مریم محمدی فرد8103
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان حیدری و شجریکارشناس مرکز کامپیوتر8104
گروه اخلاق پزشکیآقای دکتر شمسمدیر گروه8105
گروه اخلاق پزشکیخانم شاه پرمتصدی امور دفتری8105
دانشکده پیراپزشکیآقای داوریخدمات8107
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر باقریانمدیر گروه8108
گروه روانشناسی سلامتخانم اکبریمسئول دفتر8108
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر ابراهیمی، خانم دکتر زرگرعضو هیات علمی گروه8109
گروه روانشناسی سلامتآقای دکتر دوازده امامیعضو هیات علمی گروه8109
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر زیبا فرج زادگانمدیر گروه81108122

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir