تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه فیزیولوژیآقای دکتر رئیسیعضو هیات علمی گروه9033
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر رسول صالحیمدیر گروه91959087
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9097
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر روزبهانیعضو هیات علمی گروه8111
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر زینلیانعضو هیات علمی گروه9196
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر سلامتعضو هیات علمی گروه9080
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر سید محمد ابطحیعضو هیات علمی گروه9110
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شانئیمدیر گروه9080
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر شجاعیعضو هیات علمی گروه9119
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر شریفیعضو هیات علمی گروه9037
گروه فیزیولوژیآقای دکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه اخلاق پزشکیآقای دکتر شمسمدیر گروه8105
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شهبازيعضو هیات علمی گروه9095
گروه آسیب شناسیآقای دکتر صانعیعضو هیات علمی گروه9075
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر صفائیانعضو هیات علمی گروه8113
گروه فیزیولوژیآقای دکتر علائیعضو هیات علمی گروه9007
گروه علوم تشریحیآقای دکتر علی والیانیمدیر گروه9160
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر عندلیبسرپرست گروه 9060
گروه علوم تشریحیآقای دکتر غلامرضا دشتیعضو هیات علمی گروه9040
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر فاضلیعضو هیات علمی گروه9039

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir