تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ایمنی شناسیدکتر صاحب فصولایمنی شناسی9136
اداری مالیپویا فاضلیبسیج دانشجوئی برادران8095
امور اداریعامریبیمه تکمیلی8112
حراستنجاریحراست9101
اداری مالی جعفري- میرسنبل -طغیانیحسابداری9057
اداری مالیآقای هونجانیحسابداری9008
اداری مالینفیسی پورحسابداری-بسیج کارکنان9008
گروه فیزیولوژیکریمیخدمات9084
معاونت آموزشیخلیقیخدمات کامپیوتر9044
اداری مالیآقای سعیدیدبیرخانه9005
اداری مالیآقای کورانیدبیرخانه9005
معاونت امور هیات علمیبهرامیاندفتر امور هیات علمی و روابط بین الملل9096
دفتر فرهیختگاندکتر مویديدفتر فرهیختگان9068
معاونت پژوهشیخانم رجبیدفتر مجله813739964737
معاونت پژوهشیآقای مرادی - خانم رجبیدفتر مجله8160
معاونت پژوهشیخانم اله بخشیاندفتر مجله ABR8132
معاونت پژوهشیخانم دوستیدفتر مجله ABR813236687079
معاونت تحصیلات تکمیلیحسینیدفتر معاونت9106
گروه طب سنتیخانم فروغی- دکتر بابائیان - دکتر یاوریدفتر گروه34474246
گروه آسیب شناسییزدانیدفتر گروه9075

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir