تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
آزمایشگاه مرکزيآقای دکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه8130
معاونت آموزشی پزشکی عمومیخانم دکتر ملکیرئیس اداره خدمات آموزشی9066
معاونت امور هیات علمی- دفتر فرهیختگانخانم دکتر مویديرئیس دفتر فرهیختگان9068
حوزه ریاستخانم امین الرعایارئیس دفترریاست9063
معاونت اداری و مالی - روابط عمومیآقایان ناظمی، سعید دهقانیروابط عمومی و امور رفاهی904836693880
حوزه ریاستآقای دکترمهدی نعمت بخشریاست دانشکده پزشکی900036688466
معاونت اداری و مالی- زیراکسآقای قبه خانم ها فتحی-حبیبیزیراکس9041
امور اداریانتظامات دانشکده ساختمان شماره 13110
امور اداریانتظامات دانشکدهساختمان شماره 23111
امور اداریانتظامات پیراپزشکیساختمان پزشکی اجتماعی3112
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریآقایان درستی، رئیسی و مانیانسمعی و بصری 9046
آزمایشگاه مرکزيدکترسوپر وایزر8130
گروه ویروس و میکروب شناسیدکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
گروه اخلاق پزشکیخانم دکتر یاوریعضو هیات علمی گروه8156
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیعضو هیات علمی گروه9082
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر پسته چیانعضو هیات علمی گروه9027
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حجازیعضو هیات علمی گروه9173
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر اسکندریانعضو هیات علمی گروه9118
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر پروین دهقانعضو هیات علمی گروه9167
گروه آسیب شناسیآقای دکتر صانعیعضو هیات علمی گروه9075

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir