تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر توکلیعضو هیات علمی گروه9012
گروه فیزیک پزشکیخانم زنديدفتر گروه9032
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
معاونت اداری و مالی آقای دکتر بهرام نصر ااصفهانیمعاون اداري و مالی9001
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر سلامتعضو هیات علمی گروه9080
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر شهبازيعضو هیات علمی گروه9095
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر حسین یوسفیمدیر گروه9089
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتراتحاد توکلعضو هیات علمی گروه9074
گروه فیزیک پزشکیآقای دکتر مصلحیعضو هیات علمی گروه9074
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشریکارشناس آزمایشگاه الکترونیک9083
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیخانم امینیکارشناس گروه9023
گروه فیزیک پزشکیخانم دکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
معاونت امور هیات علمیآقای دکتر حمید بهرامیان، خانم فرازمند و آقای جاودانکمیته ارتقاء9103
معاونت امور هیات علمیآقای حجت الله بهرامیانمسئول دفتر9096
گروه آسیب شناسیآقای دکتر صانعیعضو هیات علمی گروه9075
گروه آسیب شناسیخانم هاجر یزدانیمتصدی امور دفتری9075
گروه آسیب شناسیخانم زهرا جهانبخشکارشناس گروه9049
گروه آسیب شناسیآقای الماسیخدمات9036
گروه قارچ وانگل شناسیخانم دکتر پروین دهقانعضو هیات علمی گروه9167
گروه قارچ وانگل شناسیخانم موسویمتصدی امور دفتری9018

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir