تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکتر قزلباشعضو گروه علوم آزمایشگاهی8124
دانشکده پیرا پزشکیآقایان دکتر داریوش مرادی، دکتر امید احمدی، مهدی سهرابیمدیر گروه های هوشبري، فوریت های پزشکی پیراپزشکی، کارشناس آموزش8097
دانشکده پیرا پزشکیآقای جمشید شوشتریانگروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکیخانم مریم خانیمتصدی امور دفتری8088
دانشکده پیرا پزشکیآقای دکترعلی چاپاریانمعاون آموزشی دانشکده پیرا پزشکی8089
دانشکده پیراپزشکیآقای داوریخدمات8107
دفتر فرهیختگانخانم اسلامیمسئول دفتر9068
دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلطانیمتصدی دفتر ICM9112
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
مرکز مشاوره تحقیقاتخانم عصمت شایانمرکز مشاوزه تحقیقات9133
مرکز مشاوره تحقیقاتکارشناسانکارشناسان91329131
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای دکتر مجید محمدی زادهمعاون آموزش تخصصی و فوق تخصصی9047
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای برومندمسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی9058

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir