تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیآقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپورعضو هیات علمی گروه9155
گروه علوم تشریحیخانم دکتر فاطمه سادات مصطفویعضو هیات علمی گروه9154
گروه علوم تشریحیخانم دکتر بتول هاشمی بنیعضو هیات علمی گروه9153
گروه علوم تشریحیخانم دکتر نوشین امیرپورعضو هیات علمی گروه9152
گروه علوم تشریحیآقای دکتر بهمن رشیديعضو هیات علمی گروه9151
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ابراهیم اسفندیاريعضو هیات علمی گروه9150
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر حسینی کارشناس گروه9147
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9145
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکترطباطبائی فرعضو هیات علمی گروه9144
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر نیک پورعضو هیات علمی گروه9143
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ابراهیمیآبدارخانه9139
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم معین الدینکارشناسان گروه9137
گروه فیزیولوژیآقای پناهیمتصدی لانه حیوانات9134
مرکز مشاوره تحقیقاتخانم عصمت شایانمرکز مشاوزه تحقیقات9133
مرکز مشاوره تحقیقاتکارشناسانکارشناسان91329131
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم نصیب زادهمتصدی دفتری آموزش پزشکی عمومی9124
معاونت آموزشی پزشکی عمومیآقای دکتر کیان حشمتمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر شجاعیعضو هیات علمی گروه9119
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر هفت برادران، دکتر ملکی و دکتر اسماعیلیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9118
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر اسکندریانعضو هیات علمی گروه9118

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir