تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
گروه علوم تشریحیخانم دکتر نوشین امیرپورعضو هیات علمی گروه9152
گروه علوم تشریحیآقای دکتر بهمن رشیديعضو هیات علمی گروه9151
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ابراهیم اسفندیاريعضو هیات علمی گروه9150
EDOخانم فریبا عامریمسئول ارزشیابی9149
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر نریمانی، خانم حسینیعضو هیات علمی کروه، کارشناس گروه9147
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم مرادیانآزمایشگاه9145
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکترطباطبائی فرعضو هیات علمی گروه9144
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر نیک پورعضو هیات علمی گروه9143
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ابراهیمیآبدارخانه9139
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم ها معین الدین، غافلکارشناسان گروه9137
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر صاحب فصولعضو هیات علمی گروه9136
گروه فیزیولوژیآقای پناهیمتصدی لانه حیوانات9134
مرکز مشاوره تحقیقاتخانم عصمت شایانمرکز مشاوزه تحقیقات9133
مرکز مشاوره تحقیقاتکارشناسانکارشناسان91329131
معاونت آموزشی پزشکی عمومیآقای دکتر حمید رحیمیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم فریبا عیدی وندیمتصدی دفتری آموزش پزشکی عمومی9124
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر شجاعیعضو هیات علمی گروه9119
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر اسکندریانعضو هیات علمی گروه9118
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر هفت برادران، دکتر ملکی و دکتر اسماعیلیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9118
EDOآقایان زنگنه، یوسفیمسئول دفتر9116

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir