تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
دانشکده پیرا پزشکیشوشتریانگروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکینظیفیدفتر گروه8088
دانشکده پیرا پزشکیدکتر احمديمدیر گروه فوریتهاي پزشکی8089
دانشکده پیرا پزشکیدکتر چاپاریانمعاون آموزشی پیرا پزشکی8089
دانشکده پیرا پزشکیدکتر پورسیناعضو گروه علوم آزمایشگاهی8089
معاونت پژوهشیخانم جانقربانکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8091
معاونت پژوهشیخانم طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیخانم وکیلیکارشناس واحد دستیاری8093
معاونت پژوهشیآقای آقائیکمیته نشر8094
اداری مالیپویا فاضلیبسیج دانشجوئی برادران8095
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
مرکز کامپیوترخانم باباییکارشناس8101
مرکز کامپیوترسیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8102
مرکز کامپیوترخانم شهیدیکارشناس8102
مرکز کامپیوترآقای حیدریکارشناس8104
مرکز کامپیوترآقای شجریکارشناس8104
مرکز کامپیوترآقای مهدورکارشناس8104
گروه اخلاق پزشکیشاه پردفتر گروه8105
گروه اخلاق پزشکیدکتر شمسمدیر گروه8106
گروه اخلاق پزشکیدکتر رضائیمعاون گروه8106

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir