تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(256 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی ارتوپدي2539
بیمارستان الزهرابهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان الزهراماهرگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهرارنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی2529
بیمارستان الزهرانصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
بیمارستان الزهرادانشورگروه آموزشی زنان2528
بیمارستان الزهراآشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
بیمارستان الزهرافقیهیگروه آموزشی عفونی2618
بیمارستان الزهراهرتمنی - بهرامیانگروه آموزشی داخلی4419
بیمارستان الزهرامحسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2541
بیمارستان امام حسین(ع)عقیلیگروه آموزشی اطفال33868247
بیمارستان سید الشهدا (ع)مظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
بیمارستان فیضرنجکشگروه آموزشی چشم34450016
بیمارستان چمرانداوريگروه آموزشی قلب32611406
تاسیساتتیموریمسئول تاسیسات9034
حراستنجاریحراست9101
حسابداریمظاهری
حوزه ریاستدکتر رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9106
حوزه ریاستدکترنصرمعاون اداري و مالی9000
حوزه ریاستامین الرعایامسئول دفترریاست9000

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir