تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort ascendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
بیمارستان الزهراخانم عقیلیگروه آموزشی طب اورژانس2539
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
امور اداریانتظامات پیراپزشکیساختمان پزشکی اجتماعی3112
امور اداریانتظامات دانشکده ساختمان شماره 13110
امور اداریانتظامات دانشکدهساختمان شماره 23111
امور اداریآقای خوشنویسانکارگزینی9056
آزمایشگاه مرکزيخانم ها دبیری، سرمدی، وفادار و نقدیکارشناس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيدکترسوپر وایزر8130
آزمایشگاه مرکزيآقای دکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه813036695531
EDOآقایان زنگنه، یوسفیمسئول دفتر9116
EDOخانم دکتر مریم آویژگانکارشناس و مشاور دفتر آموزش توسعه9115
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
EDOخانم فریبا عامریمسئول ارزشیابی9149

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir