تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای مهران اله وردیآموزش اینترنی9071
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم مرادیانآزمایشگاه9145
معاونت دانشجوییآقای جانقربانآبدارخانه9092
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ابراهیمیآبدارخانه9139
حوزه ریاست- آبدارخانهآقایان امینی و فتحیآبدارخانه9062
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
موتورخانه (شیفت)آقایان سید محسن حسینی، یحیی نیک فطرت و حسین فرزین3144
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir