تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
تریاتریا9177
امور اداریانتظامات نهاد رهبری3114
امور اداریانتظامات دانشکده پیراپزشکی3112
امور اداریانتظامات دانشکده 3110
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
موتوخانهسالاری-نریمانی-نیک فطرت-محمدی3144
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
کارپردازیآقایان قدسی –امینی- جعفر پیشه907036695713
معاونت امور هیئت علمیدکتربهرام نصر9096
اداری مالیبسیج دانشجوئی خواهران
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir