تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
گروه فیزیولوژیدکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه فیزیولوژیدکتر علائیعضو گروه9007
گروه فیزیولوژیدکتر نعمت بخش- دکتر سلطانیعضو گروه9019
گروه فیزیولوژیدکتر حق جوعضو گروه9014
گروه فیزیولوژیدکتر پورشاه نظريعضو گروه9014
گروه فیزیولوژیدکتر نسیمیعضو گروه9084
گروه فیزیولوژیدکتر راداحمدعضو گروه9176
گروه فیزیولوژیدکتر رجائیعضو گروه9181
گروه فیزیولوژیدکتر رئیسیعضو گروه9033
گروه فیزیولوژیکریمیخدمات9084
گروه فیزیولوژیمحمدطالبیدفتر گروه9017
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر رسول صالحیمدیر گروه9015
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خیرالهیعضو گروه9086
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر نیک پورعضو گروه9023
آموزش تخصصیخانم کریم پورکارشناس 9042

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir