تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه پزشکی اجتماییدکتر گلشیريعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییدکتر فرج زادگانمدیر گروه8110
گروه پزشکی اجتماییدکتر روزبهانیعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییدکتر صفائیانعضو گروه8126
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیدکتر زینلیانعضو گروه9196
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر منصور صالحیعضو گروه9015
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خان احمدعضو گروه9197
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر شریفیعضو گروه9037
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر رسول صالحیمدیر گروه9015
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکترطباطبائیعضو گروه9144
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خیرالهیعضو گروه9086
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر نیک پورعضو گروه9023
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر قیصريعضو گروه9193
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9194
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیمرادیان- امینی- کاظمیآزمایشگاه90239192

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir