تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر زینلیانعضو هیات علمی گروه9196
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر محمد کاظمیعضو هیات علمی گروه9192
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیخانم امینیکارشناس گروه9023
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خیرالهیعضو هیات علمی گروه9086
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر رسول صالحیمدیر گروه91959087
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر نیک پورعضو هیات علمی گروه9143
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9145
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکترطباطبائی فرعضو هیات علمی گروه9144
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر شریفیعضو هیات علمی گروه9037
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خان احمدعضو هیات علمی گروه9197
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر منصور صالحیعضو هیات علمی گروه9192
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر مرادیانآزمایشگاه9015
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر قیصريعضو هیات علمی گروه9193

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir