تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت پژوهشیخانم کبری محمدیمسئول دفتر8134
آزمایشگاه مرکزيدکترسوپر وایزر8130
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
گروه ویروس و میکروب شناسیدکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غیر واگیر5280
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات فیزیولوژی8099
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
مرکز مشاوره تحقیقاتکارشناسانکارشناسان91329131
امور اداریکارگزینکارگزینی9056

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir