تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه قارچ و انگلمیر هندی9165
گروه پزشکی اجتماییمیرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110
معاونت تحصیلات تکمیلینامداريکارشناس آموزشی9107
حراستنجاریحراست9101
گروه ویروس ومیکروب شناسینریمانی-حسینیعضو گروه9098
بیمارستان الزهرانصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
دانشکده پیرا پزشکینظیفیدفتر گروه8088
اداری مالینفیسی پورحسابداری-بسیج کارکنان9008
گروه معارف اسلامینقیب - منصوریکتابخانه8076
بیمارستان الزهراهرتمنی - بهرامیانگروه آموزشی داخلی4419
معاونت پژوهشیپالیک- قدوسی- رجبیامانت کتابخانه8141
اداری مالیپویا فاضلیبسیج دانشجوئی برادران8095
گروه فیزیولوژیکریمیخدمات9084
اداری مالییاسر پریشانیمسئول کارگزینی9099
گروه آسیب شناسییزدانیدفتر گروه9075

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir