تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
بیمارستان الزهراخانم بهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان الزهراخانم خدایار، خانم اسلامیانگروه آموزشی داخلی442236201274
بیمارستان الزهراخانم محسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2528
بیمارستان سید الشهدا (ع)خانم مظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
بیمارستان الزهراخانم نوریگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهراخانم دانشورگروه آموزشی زنان2528
بیمارستان الزهراخانم جعفریگروه آموزشی طب اورژانس2539
بیمارستان الزهراخانم فقیهیگروه آموزشی عفونی261836202068
بیمارستان چمرانآقای داوريگروه آموزشی قلب32611406
بیمارستان الزهراخانم مریم آشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
بیمارستان فیضخانم رنجکشگروه آموزشی چشم34450016
بیمارستان الزهراخانم نصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
گروه طب سنتیآقای دکتر محمود بابائیانگروه طب سنتی8155

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir