تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
بیمارستان الزهراخانم خدایارگروه آموزشی داخلی253236201992
بیمارستان الزهراخانم محسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2528
بیمارستان سید الشهدا (ع)خانممظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
بیمارستان الزهراخانم ماهرگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهراخانم دانشورگروه آموزشی زنان2528
بیمارستان الزهراخانم عقیلیگروه آموزشی طب اورژانس2539
بیمارستان الزهراخانم فقیهیگروه آموزشی عفونی261836202068
بیمارستان چمرانآقای داوريگروه آموزشی قلب32611406
بیمارستان الزهراخانم مریم آشوريگروه آموزشی پوست-اورولوژی2563
بیمارستان فیضخانم رنجکشگروه آموزشی چشم34450016
بیمارستان الزهراخانم نصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
دانشکده پیرا پزشکیآقای جمشید شوشتریانگروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087
گروه طب سنتیآقای دکتر محمود بابائیانگروه طب سنتی8153

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir