تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
بیمارستان نورخ حیدریروانپزشکی - مسمومین32222475
بیمارستان سید الشهدا (ع)مظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات عفونی - پوست33293348
بیمارستان فیضرنجکشگروه آموزشی چشم34450016
گروه طب سنتیخانم فروغی- دکتر بابائیان - دکتر یاوریدفتر گروه34474246
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
بیمارستان الزهراخ مظاهریگروه بیهوشی253236201992
معاونت پژوهشیخانم دوستیدفتر مجله ABR813236687079
مرکز پزشکی باز ساختیدکتر قیصريمسئول مرکز907636687087
کارپردازیآقایان قدسی –امینی- جعفر پیشه907036695713
ICMآقای سلیمیکارشناس 911237922532
حوزه ریاستدکتر امامیریاست دانشکده پزشکی900037929000
معاونت پژوهشیخانم رجبیدفتر مجله813739964737
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیمرادیان- امینی- کاظمیآزمایشگاه90239192

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir