تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
حوزه ریاستآقای دکترمهدی نعمت بخشریاست دانشکده پزشکی900036688466
حوزه ریاستخانم ها مظاهری و یداللهیدفترریاست9000900136688597
معاونت اداری و مالی - روابط عمومیآقایان ناظمی، سعید دهقانیروابط عمومی و امور رفاهی904836693880
معاونت پژوهشیآقای علی مرادی، خانم زارعیاندفتر مجله8137816036694737
کارپردازیآقایان قدسی، دادورکارپرداز907036695713
معاونت دانشجوییخانم دکتر شراره مقیممعاون دانشجوئی فرهنگی906436700092
بیمارستان الزهراخانم رنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی252936700666
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر زیبا فرج زادگانمدیر گروه81108122
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیآقای اله دادی، خانم ها دریکوند، خاصه تراش، راوش، شاملی و بقائی پورکارشناسان آموزش تخصصی و فوق تخصصی90589006
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان مرتضی محسن پور، اکبر شیریان و خانم سعیدی نیاآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی91989052
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر رسول صالحیمدیر گروه91959087
گروه ویروس و میکروب شناسیدکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
مرکز مشاوره تحقیقاتکارشناسانکارشناسان91329131

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir