تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر منصور صالحیعضو هیات علمی گروه9192
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر محمد کاظمیعضو هیات علمی گروه9192
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر قیصريعضو هیات علمی گروه9193
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر رسول صالحیمدیر گروه91959087
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیآقای دکتر زینلیانعضو هیات علمی گروه9196
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکتر خان احمدعضو هیات علمی گروه9197
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان مرتضی محسن پور، اکبر شیریان و خانم سعیدی نیاآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی91989052
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای محمدرضا اجلوئیانمسئول برگزاری امتحانات دانشکده9200
معاونت امور هیات علمیآقای سعید فرکارشناس امور هیات علمی9202
حوزه ریاستخانم حسینیمتصدی امور دفتر ریاست9203
کارشناس امورهیات علمیخانم دکتر فریدکارشناس9206
گروه فیزیک پزشکیآقای دکترعلی چاپاریانعضو هیات علمی گروه9211
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای داوود مهدورکارشناس واحد امتحانات آموزش و مسئول هماهنگی آموزش مجازی9222

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir