تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort ascendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
اداری مالییاسر پریشانیمسئول کارگزینی9099
آموزش تخصصیخانم کریم پورکارشناس 9042
آزمایشگاه مرکزيصادقیسوپر وایزر8130
آزمایشگاه مرکزيدبیری -سرمدیکارشناس آزمایشگاه8130
آزمایشگاه مرکزيدکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه8130
ICMدکتر فاطمیمسئول ICM 9112
ICMآقای سلیمیکارشناس 911237922532
ICMدکتر ملکیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9113
ICMخانم بقائی پوراپراتور9114
ICMمانیانمتصدی دفتر ICM9112
EDOآقای زنگنهمسپول دفتر و بیمه تکمیلی9116
EDOدکتر وفامهرکارشناس9115
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
EDOدکتر آویژگان - دکتر وفامهرکارشناس 9115
EDOخانم عامریکارشناس 9149

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir