تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
حوزه ریاستآقای دکترمهدی نعمت بخشریاست دانشکده پزشکی900036688466
حوزه ریاستخانم ها مظاهری و یداللهیدفترریاست9000900136688597
معاونت اداری و مالی - روابط عمومیآقایان ناظمی، سعید دهقانیروابط عمومی و امور رفاهی904836693880
معاونت پژوهشیآقای علی مرادیدفتر مجله816036694737
معاونت پژوهشیخانم گلناز رجبیدفتر مجله813736694737
آزمایشگاه مرکزيآقای دکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه813036695531
معاونت دانشجوییخانم دکتر شراره مقیممعاون دانشجوئی فرهنگی906436700092
بیمارستان الزهراخانم رنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی252936700666
گروه علوم تشریحیخانم منصوره شفیعیمتصدی امور دفتری902637929105
گروه معارف اسلامیآقای دکتر قدرت الله مومنیمدیر گروه807837988080
گروه ویروس و میکروب شناسیدکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098
معاونت اداری و مالی- امور مالیخانم سوسن مظاهریمسئول حسابداري9100
مرکز مشاوره تحقیقاتکارشناسانکارشناسان91329131

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir