تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
بیمارستان الزهرامحسن پورگروه آموزشی داخلی اعصاب2541
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی ارتوپدي2539
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی طب اورژانس2539
بیمارستان الزهرابهرامیانگروه آموزشی جراحی2533
بیمارستان الزهراخ مظاهریگروه بیهوشی253236201992
بیمارستان الزهراماهرگروه آموزشی رادیولوژي2530
بیمارستان الزهرارنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی2529
بیمارستان الزهرادانشورگروه آموزشی زنان2528
گروه طب سنتیخانم فروغی- دکتر بابائیان - دکتر یاوریدفتر گروه34474246
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
اداری مالیبسیج دانشجوئی خواهران
بیمارستان فیضرنجکشگروه آموزشی چشم34450016
بیمارستان سید الشهدا (ع)مظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
بیمارستان نورخ حیدریروانپزشکی - مسمومین32222475

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir