تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort ascendingتلفن مستقیم
بیمارستان الزهراخانم دانشورگروه آموزشی زنان2528
معاونت اداری و مالی- امور مالیخانم سوسن مظاهریمسئول حسابداري9100
بیمارستان نور و علی اصغرخانم حیدریمتصدی امور دفتری گروه های روانپزشکی - سم شناسی بالینی32222475
گروه قارچ وانگل شناسیآقای فلاحتیکارشناس گروه
بیمارستان سید الشهدا (ع)خانممظفريگروه آموزشی رادیوتراپی32337964
گروه قارچ وانگل شناسیخانم خیرخواهکارشناس گروه
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات روان تنی36260709
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات علوم رفتاری32222135
بیمارستان فیضخانم رنجکشگروه آموزشی چشم34450016
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات غدد33359933
مرکز تحقیقاتمرکز تحقیقات قلب 36115310
بیمارستان چمرانآقای داوريگروه آموزشی قلب32611406
گروه ویروس و میکروب شناسیدکتر منصوریعضو هیات علمی کروه9098

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir