تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
گروه قارچ و انگلدکتر غیور عضو گروه9171
گروه قارچ و انگلطلوعیعضو گروه9171
گروه قارچ وانگلدکتر حجازیعضو گروه9173
گروه قارچ و انگلخ خزائیلی - خ خیر خواهکارشناس گروه9174
گروه قارچ و انگلرحمانی - فلاحتیکارشناسان گروه9174
گروه فیزیولوژیدکتر راداحمدعضو گروه9176
تریاتریا9177
گروه فیزیولوژیدکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه فیزیولوژیدکتر رجائیعضو گروه9181
گروه فیزیولوژیدکتر یزدی - دکتر قاسمیعضو گروه9188
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر قیصريعضو گروه9193
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9194
گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولیدکتر زینلیانعضو گروه9196
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خان احمدعضو گروه9197
گروه فیزیولوژیدکتر ملککارشناس گروه9787

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir