تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم طالبیخدمات 9009
دانشکده پیراپزشکیآقای داوریخدمات8107
گروه قارچ وانگل شناسیآقای جمشیدیخدمات9170
گروه آسیب شناسیآقای الماسیخدمات9036
گروه فیزیولوژیآقایان کریمی، قیصریخدمات9084
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان جعفري، طغیانی و خانم میرسنبل حسابدار9057
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای نفیسی پور و خانم نقدیحسابدار9008
حراستآقای نجاریحراست9101
حوزه ریاست- تریاآقای باقریتریای دانشکده9177
موتورخانه (شیفت)آقایان سید محسن حسینی، باقری و فرزینتاسیسات3144
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدیاپراتور9110
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان محمد تقی بدیعی، عابدیانباردار9025
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
گروه معارف اسلامیآقای ترکانآموزش گروه8129
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان مرتضی محسن پور، اکبر شیریان و خانم سعیدی نیاآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی91989052
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای امیر دهقانیآموزش بالینی9020
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای مهران اله وردیآموزش اینترنی9071
گروه فیزیک پزشکیخانم دکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر مرادیانآزمایشگاه9015

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir