تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم مریم خلیقیخدمات کامپیوتر9044
گروه ویروس و میکروب شناسیخانم طالبیخدمات 9009
دانشکده پیراپزشکیآقای داوریخدمات8107
گروه فیزیولوژیآقایان کریمی، قیصریخدمات9086
گروه قارچ وانگل شناسیآقای جمشیدیخدمات9170
گروه آسیب شناسیآقای الماسیخدمات9036
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای نفیسی پورحسابداری و بسیج کارکنان9008
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان جعفري، طغیانی و خانم میرسنبل حسابدار9057
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان هونجانی و نفیسی پورحسابدار9008
حراستآقای نجاریحراست9101
حوزه ریاست- تریاآقای باقریتریای دانشکده9177
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم بقائی پوراپراتور9114
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدياپراتور9106
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدیاپراتور9110
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقایان محمد تقی بدیعی، عابدیانباردار9025
معاونت اداری و مالی- امور مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
گروه معارف اسلامیآقای حمیدرضا شریفیانآموزش گروه8129
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقایان مرتضی محسن پور، اکبر شیریان و خانم سعیدی نیاآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9198
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای امیر دهقانیآموزش بالینی9020

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir