تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
ICMخانم بقائی پوراپراتور9114
معاونت تحصیلات تکمیلیشاهزیدياپراتور9106
اداری مالیآقای بیگیانبار9025
اداری مالیآقای دائی زادهامین اموال9061
امور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاهامور رفاهی دانشگاه3310
معاونت پژوهشیپالیک- قدوسی- رجبیامانت کتابخانه8141
گروه معارف اسلامیشریفیانآموزش گروه8080
معاونت آموزشیمرتضی محسن پورآموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی9052
معاونت آموزش تخصصیشکل آبادي –شکرین-فانی -خاصه تراش-راوشآموزش تخصصی و فوق تخصصی9006
معاونت آموزشیخانم امامیآموزش بالینی9020
معاونت آموزشیآقای اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت درمانخانم کیانآمار وارزشیابی9042
گروه آسیب شناسیخ جهانبخشآزمایشگاه گروه9036
گروه علوم تشریحیعلی اکبريآزمایشگاه کشت سلول9088
فیزیک پزشکیدکتر اتحاد توکلآزمایشگاه شبیه سازی9074
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیمرادیان- امینی- کاظمیآزمایشگاه90239192
معاونت دانشجوییجانقربانآبدارخانه9092
ریاستامینی - فتحی آبدارخانه9062
سمعی بصریآقای مهری- درستی9046
گروه قارچ و انگلمیر هندی9165

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir