تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ابراهیم اسفندیاريعضو هیات علمی گروه9150
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر زیبا فرج زادگانمدیر گروه81108122
گروه فیزیولوژیآقای دکتر پورشاه نظريعضو هیات علمی گروه9184
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر گلشیریمعاون گروه8114
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر خدیويمعاون پژوهشی8120
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر سیادت، دکتر گلشیریعضو هیات علمی گروه8114
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر محمودیانعضو هیات علمی گروه8116
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر روزبهانیعضو هیات علمی گروه8111
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر صفائیانعضو هیات علمی گروه8113
گروه پزشکی اجتماعیخانم حسینیکارشاس گروه8117
گروه پزشکی اجتماعیخانم خیرمند، آقای ایرانپورکارشناس گروه 8118
گروه پزشکی اجتماعیخانم میرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110
گروه فیزیولوژیآقای دکتر شریفیمدیر گروه9180
گروه فیزیولوژیآقای دکتر علائیعضو هیات علمی گروه9007
گروه فیزیولوژیخانم دکتر نپتون سلطانیعضو هیات علمی گروه9019
گروه فیزیولوژیخانم دکتر شقایق حق جوی جوانمردعضو هیات علمی گروه9014
گروه فیزیولوژیآقای دکتر نسیمیعضو هیات علمی گروه9186
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم مرادیانآزمایشگاه9145
گروه فیزیولوژیخانم دکتر راداحمدعضو هیات علمی گروه9176
گروه فیزیولوژیخانم دکتر رجائیعضو هیات علمی گروه9181

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir