تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ایمنی شناسیخانم نسرین آشوریمسئول دفتر9031
معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصیخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر9047
معاونت درمانخانم نسیم کریم پورمسئول دفتر معاونت9042
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم نصیب زادهکارگزین9173
بیمارستان الزهراخانم نصیريگروه آموزشی گوش و حلق2562
آزمایشگاه مرکزيخانم ها دبیری، سرمدی، وفادار و نقدیکارشناس آزمایشگاه8130
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو هیات علمی گروه8126
گروه علوم تشریحیخانم ها دکتر روشنک ابوترابی، دکتر گیتی زرین فردعضو هیات علمی گروه9104
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر سیادت، دکتر گلشیریعضو هیات علمی گروه8114
گروه فیزیولوژیخانم ها دکتر یزدی، دکتر قاسمیکارشناس گروه فیزیولوژی9188
گروه قارچ و انگل شناسیخانم ها رحمانی، خزائیلیکارشناسان گروه9174
معاونت اداری و مالی- کارگزینیخانم ها زهرا عبدالعباس و سمیه بحرینیکارگزین9079
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ها فصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
حوزه ریاستخانم ها مظاهری و یداللهیدفترریاست9000900136688597
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم ها معین الدین، غافلکارشناسان گروه9137
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم هاجر آشوریمتصدی امور دفتری9038
گروه آسیب شناسیخانم هاجر یزدانیمتصدی امور دفتری9075
گروه معارف اسلامیخانم های نقیب و منصوریکتابخانه8076
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9194
معاونت پژوهشیخانم کبری محمدیمسئول دفتر8134

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir