تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم ها معین الدین، غافلکارشناسان گروه9137
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر هوائیعضو هیات علمی گروه9082
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم هاجر آشوریمتصدی امور دفتری9038
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر کرباسی زادهعضو هیات علمی گروه9069
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر شجاعیعضو هیات علمی گروه9119
گروه پزشکی اجتماعیخانم خیرمند، آقای ایرانپورکارشناس گروه 8118
گروه پزشکی اجتماعیخانم حسینیکارشاس گروه8117
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر بابکعضو هیات علمی گروه8112
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر صفائیانعضو هیات علمی گروه8113
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر روزبهانیعضو هیات علمی گروه8111
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر محمودیانعضو هیات علمی گروه8116
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر شاه ثنائیعضو هیات علمی گروه8119
گروه پزشکی اجتماعیخانم میرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو هیات علمی گروه8126
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر امینیعضو هیات علمی گروه8144
گروه پزشکی اجتماعیخانم ها دکتر سیادت، دکتر گلشیریعضو هیات علمی گروه8114
گروه پزشکی اجتماعی خانم دکتر معتمدیعضو هیات علمی گروه8145
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر خدیويمعاون پژوهشی8120
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر گلشیریمعاون گروه8114
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر زیبا فرج زادگانمدیر گروه81108122

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir