تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانمها معین الدین - غافلکارشناس گروه9137
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر هوائیعضو گروه9078
گروه ویروس ومیکروب شناسینریمانی-حسینیعضو گروه9098
گروه ویروس ومیکروب شناسیآشوريدفتر گروه9038
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر کرباسی زادهعضو گروه9069
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر شجاعیعضو گروه9009
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر مقیممدیر گروه9013
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر نصرعضو گروه9093
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فقريعضو گروه9021
گروه پزشکی اجتماعیدکتر شاه ثنائیعضو گروه8119
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر بابکعضو گروه8112
گروه پزشکی اجتماعیخانمها دکتر توکلی فرد - دکتر واعظیعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماعی خ دکتر معتمدیعضو گروه8145
گروه پزشکی اجتماعیخ دکتر امینیعضو گروه8144
گروه پزشکی اجتماییمیرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110
گروه پزشکی اجتماییخیرمند -ایرانپورکارشناس 8117
گروه پزشکی اجتماییدکتر گلشیریمعاون گروه8114
گروه پزشکی اجتماییدکتر خدیويمعاون پژوهشی8120
گروه پزشکی اجتماییدکتر سیادتعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییدکتر محمودیانعضو گروه8126

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir