تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکترطباطبائیعضو گروه9144
EDOخانم عامریکارشناس 9149
گروه علوم تشریحیدکتر اسفندیاريعضو گروه9150
گروه علوم تشریحیدکتر رشیديعضو گروه9151
گروه علوم تشریحیدکتر امیرپورعضو گروه9152
گروه علوم تشریحیدکتر هاشمیعضو گروه9153
گروه علوم تشریحیآقای جهانی-آقای ابراهیمیمتصدي سالن مولاژ9154
گروه علوم تشریحیخ دکتر مصطفویعضو گروه9154
گروه علوم تشریحیدکتر گلشن ایرانپورعضو گروه9155
گروه علوم تشریحیآقای دکتر قاسمیعضو گروه9156
گروه علوم تشریحیدکتر صالحیعضو گروه9157
گروه علوم تشریحیخ دکتر سلیمانیعضو گروه9159
گروه علوم تشریحیآقای والیانیمدیر گروه9160
گروه علوم تشریحیآموزگارعضو گروه9161
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردعضو گروه9162
گروه قارچ و انگلمیر هندی9165
گروه قارچ وانگلدکتر محمديعضو گروه9166
گروه قارچ وانگلمهندس بهادرانعضو گروه9168
گروه قارچ وانگلدکترسلیمانی - ماهرالنقشعضو گروه9169
گروه قارچ وانگلخانم موسویمسئول دفتر9170

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir