تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-16:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(255 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه پزشکی اجتماییدکتر سیادتعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییدکتر روزبهانیعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییدکتر گلشیريعضو گروه8126
گروه پزشکی اجتماییخیرمند -ایرانپورکارشناس 8117
گروه پزشکی اجتماییمیرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خیرالهیعضو گروه9086
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر قیصريعضو گروه9087
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم رضوانیدفتر گروه9023
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر نیک پورعضو گروه9023
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکترطباطبائیعضو گروه9087
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر شریفیعضو گروه9037
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خان احمدعضو گروه9037
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر منصور صالحیعضو گروه9015
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیمرادیان- امینی- کاظمی-دائی غفاريآزمایشگاه9015
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر رسول صالحیمدیر گروه9087

صفحات

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir