تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه طب سنتیآقای دکتر مظاهريسرپرست گروه8153
امور اداریانتظامات پیراپزشکیساختمان پزشکی اجتماعی3112
امور اداریانتظامات دانشکدهساختمان شماره 23111
امور اداریانتظامات دانشکده ساختمان شماره 13110
معاونت اداری و مالی- زیراکسآقای قبه خانم ها صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
حوزه ریاستآقای دکترمهدی نعمت بخشریاست دانشکده پزشکی900036688466
معاونت اداری و مالی - روابط عمومیآقایان ناظمی، سعید دهقانیروابط عمومی و امور رفاهی904836693880
حوزه ریاستخانم امین الرعایارئیس دفترریاست9063
معاونت امور هیات علمی- دفتر فرهیختگانخانم دکتر مویديرئیس دفتر فرهیختگان9068
معاونت آموزشی پزشکی عمومیخانم دکتر ملکیرئیس اداره خدمات آموزشی9066
آزمایشگاه مرکزيآقای دکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه813036695531
گروه پزشکی اجتماعیخانم میرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110
حوزه ریاستخانم ها مظاهری و یداللهیدفترریاست9000900136688597
گروه فیزیولوژیخانم محمدطالبیدفتر گروه9017
گروه فیزیک پزشکیخانم زنديدفتر گروه9032
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9194
معاونت پژوهشیخانم گلناز رجبیدفتر مجله813736694737
معاونت پژوهشیآقای علی مرادیدفتر مجله816036694737
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای بهرامیاندبیرخانه9005
معاونت اداری و مالی- دبیرخانهآقای سعیدیدبیرخانه9005

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir