تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت پژوهشیخانم رجبیدفتر مجله813739964737
معاونت پژوهشیآقای مرادی - خانم رجبیدفتر مجله8160
دفتر فرهیختگاندکتر مویديدفتر فرهیختگان9068
معاونت امور هیات علمیبهرامیاندفتر امور هیات علمی و روابط بین الملل9096
اداری مالیآقای سعیدیدبیرخانه9005
اداری مالیآقای کورانیدبیرخانه9005
معاونت آموزشیخلیقیخدمات کامپیوتر9044
گروه فیزیولوژیکریمیخدمات9084
اداری مالینفیسی پورحسابداری-بسیج کارکنان9008
اداری مالی جعفري- میرسنبل -طغیانیحسابداری9057
اداری مالیآقای هونجانیحسابداری9008
حراستنجاریحراست9101
امور اداریعامریبیمه تکمیلی8112
اداری مالیپویا فاضلیبسیج دانشجوئی برادران8095
گروه ایمنی شناسیدکتر مسجديایمنی شناسی9016
گروه ایمنی شناسیدکتر حاکمی- دکتر اسکندریایمنی شناسی9028
گروه ایمنی شناسیدکتر عندلیبایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیدکتر صاحب فصولایمنی شناسی9136
گروه ایمنی شناسیدکتر پورآذرایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسماعیلیایمنی شناسی9097

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir