تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
گروه علوم تشریحیدکتر صالحیعضو گروه9157
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردعضو گروه9162
گروه علوم تشریحیآقای آقابابائی-دکتر بهرامیانعضو گروه9043
گروه علوم تشریحیدکتر هاشمیعضو گروه9153
گروه علوم تشریحیدکتر گلشن ایرانپورعضو گروه9155
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکترطباطبائیعضو گروه9144
گروه علوم تشریحیخ دکتر ابوترابی - خ دکتر زرین فردعضو گروه9104
گروه علوم تشریحیآقای دکتر قاسمیعضو گروه9156
گروه علوم تشریحیزرین فرد- رئیسیکارشناس 9104
گروه علوم تشریحیآموزگارعضو گروه9161
گروه علوم تشریحیصالحیان -جهانیمتصدی سالن تشریح9054
گروه علوم تشریحیآقای جهانی-آقای ابراهیمیمتصدي سالن مولاژ9154
گروه علوم تشریحیدکتر نیکبختعضو گروه9030
گروه علوم تشریحیعلی اکبريآزمایشگاه کشت سلول9088
گروه علوم تشریحیشفیعیمتصدی دفتری9026
گروه فیزیک پزشکیدکتر توکلیعضو گروه9012
گروه فیزیک پزشکیزنديدفتر گروه9032
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
گروه فیزیک پزشکیآقای شکرانیعضو گروه9011
حوزه ریاستدکترنصرمعاون اداري و مالی9000

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir