تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort descendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه قارچ وانگلمهندس بهادرانعضو گروه9168
گروه قارچ وانگلدکتر دهقانعضو گروه9067
گروه قارچ وانگلخانم موسویمسئول دفتر9170
گروه قارچ وانگلدکتر چادگانیعضو گروه9004
گروه قارچ وانگلدکتر اسکندریانعضو گروه9118
گروه قارچ وانگلمهندس یوسفیعضو گروه9081
گروه قارچ وانگلدکتر حجازیعضو گروه9173
گروه معارف اسلامیدکتر طالقانیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامینقیب - منصوریکتابخانه8076
گروه معارف اسلامیعلیرضا امینیعضو گروه8071
گروه معارف اسلامیدکتر قدرت ا... مومنیمدیر گروه8075
گروه معارف اسلامیشریفیانآموزش گروه8080
گروه معارف اسلامیدکتر غلامیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیایوبیعضو گروه8079
گروه معارف اسلامیابطحیکارشناس8075
گروه معارف اسلامیدکتر نقیه - دکتر موسوی زادهعضو گروه8080
گروه ویروس و میکروب شناسیخ طالبیعضو گروه9009
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر پورسیناعضو گروه9072
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر فاضلیعضو گروه9039
گروه ویروس ومیکروب شناسیموهبتکارشناس 9051

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir