تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
مرکز کامپیوترسیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8102
گروه اخلاق پزشکیشاه پردفتر گروه8105
معاونت تحصیلات تکمیلیشاهزیدياپراتور9106
گروه معارف اسلامیشریفیانآموزش گروه8080
گروه علوم تشریحیشفیعیمتصدی دفتری9026
دانشکده پیرا پزشکیشوشتریانگروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087
معاونت آموزش تخصصیشکل آبادي –شکرین-فانی -خاصه تراش-راوشآموزش تخصصی و فوق تخصصی9006
گروه فیزیک پزشکیشیریکارشناس 9029
آزمایشگاه مرکزيصادقیسوپر وایزر8130
گروه علوم تشریحیصالحیان -جهانیمتصدی سالن تشریح9054
گروه قارچ و انگلطلوعیعضو گروه9171
امور اداریعامریبیمه تکمیلی8112
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی ارتوپدي2539
بیمارستان امام حسین(ع)عقیلیگروه آموزشی اطفال33868247
بیمارستان الزهراعقیلیگروه آموزشی طب اورژانس2539
گروه علوم تشریحیعلی اکبريآزمایشگاه کشت سلول9088
گروه معارف اسلامیعلیرضا امینیعضو گروه8071
معاونت آموزشیعیدی وندیمتصدی امور دفتری9124
معاونت تحصیلات تکمیلیفصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
بیمارستان الزهرافقیهیگروه آموزشی عفونی2618

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir