تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
مرکز کامپیوترآقای مهدورکارشناس8104
گروه معارف اسلامیابطحیکارشناس8075
مرکز کامپیوترخانم باباییکارشناس8101
مرکز کامپیوترآقای حیدریکارشناس8104
مرکز کامپیوترخانم شهیدیکارشناس8102
گروه علوم تشریحیزرین فرد- رئیسیکارشناس 9104
آموزش تخصصیخانم کریم پورکارشناس 9042
گروه فیزیک پزشکیشیریکارشناس 9029
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشريکارشناس 9083
EDOدکتر آویژگان - دکتر وفامهرکارشناس 9115
EDOخانم عامریکارشناس 9149
گروه پزشکی اجتماییخیرمند -ایرانپورکارشناس 8117
گروه ویروس ومیکروب شناسیموهبتکارشناس 9051
ICMآقای سلیمیکارشناس 911237922532
معاونت تحصیلات تکمیلینامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیفصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
آزمایشگاه مرکزيدبیری -سرمدیکارشناس آزمایشگاه8130
ICMدکتر ملکیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9113
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
معاونت پژوهشیخانم جانقربانکارشناس طرح هاي تحقیقاتی وقراردادی8091

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir