تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه علوم تشریحیآموزگارعضو گروه9161
گروه علوم تشریحیزرین فرد- رئیسیکارشناس 9104
گروه علوم تشریحیآقای دکتر قاسمیعضو گروه9156
گروه علوم تشریحیدکتر گلشن ایرانپورعضو گروه9155
گروه علوم تشریحیدکتر صادقی-ربیعیعضو گروه9003
گروه علوم تشریحیدکتر امیرپورعضو گروه9152
گروه علوم تشریحیدکتر هاشمیعضو گروه9153
گروه علوم تشریحیآقای آقابابائی-دکتر بهرامیانعضو گروه9043
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردعضو گروه9162
گروه علوم تشریحیدکتر صالحیعضو گروه9157
گروه علوم تشریحیدکتر رضويعضو گروه9055
گروه فیزیولوژیدکتر رئیسیعضو گروه9033
گروه فیزیولوژیمحمدطالبیدفتر گروه9017
گروه فیزیولوژیدکتر راداحمدعضو گروه9176
گروه فیزیولوژیدکتر نسیمیعضو گروه9084
ICMدکتر ملکیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9113
ICMخانم بقائی پوراپراتور9114
گروه ایمنی شناسیدکتر رضائیمدیر گروه9060
گروه ایمنی شناسیدکتر پورآذرایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیآشوریمسئول دفتر9031

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir