تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر زیبا فرج زادگانمدیر گروه81108122
معاونت آموزش پزشکی عمومیآقای مهران اله وردیآموزش اینترنی9071
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر ملکیمسئول ICM 9112
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلیمیکارشناس 9112
EDOخانم دکتر مریم آویژگانکارشناس و مشاور دفتر آموزش توسعه9115
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر هفت برادران، دکتر ملکی و دکتر اسماعیلیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9118
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم بقائی پوراپراتور9114
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر عندلیبسرپرست گروه 9060
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر جواد شریفیعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم نسرین آشوریمسئول دفتر9031
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9016
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر رضاییعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر صاحب فصولعضو هیات علمی گروه9136
گروه پزشکی اجتماعیخانم میرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسمعیلعضو هیات علمی گروه9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسکندریعضو هیات علمی گروه9028
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر گلشیریمعاون گروه8114
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر روزبهانیعضو هیات علمی گروه8111
گروه پزشکی اجتماعیخانم خیرمند، آقای ایرانپورکارشناس گروه 8118
گروه پزشکی اجتماعیخانم حسینیکارشاس گروه8117

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir