تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
گروه فیزیولوژیآقای پناهیمتصدی لانه حیوانات9134
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم معین الدینکارشناسان گروه9137
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم ابراهیمیآبدارخانه9139
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم دکتر نیک پورعضو هیات علمی گروه9143
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیآقای دکترطباطبائی فرعضو هیات علمی گروه9144
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9145
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانم دکتر حسینی کارشناس گروه9147
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ابراهیم اسفندیاريعضو هیات علمی گروه9150
گروه علوم تشریحیآقای دکتر بهمن رشیديعضو هیات علمی گروه9151
گروه علوم تشریحیخانم دکتر نوشین امیرپورعضو هیات علمی گروه9152
گروه علوم تشریحیخانم دکتر بتول هاشمی بنیعضو هیات علمی گروه9153
گروه علوم تشریحیخانم دکتر فاطمه سادات مصطفویعضو هیات علمی گروه9154
گروه علوم تشریحیآقای دکتر فرهاد گلشن ایرانپورعضو هیات علمی گروه9155
گروه علوم تشریحیآقای دکتر ناظم قاسمیعضو هیات علمی گروه9156
گروه علوم تشریحیآقای دکتر حسین صالحیعضو هیات علمی گروه9157
گروه علوم تشریحیخانم دکتر میترا سلیمانی، خانم شیرین رئیسیعضو هیات علمی گروه9159
گروه علوم تشریحیآقای دکتر علی والیانیمدیر گروه9160
گروه علوم تشریحیخانم انوار موسویکارشناس گروه9161
گروه قارچ و انگل شناسیآقای دکتر میر هندیعضو هیات علمی گروه9165
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر محمديعضو هیات علمی گروه9166

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir