تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
معاونت تحصیلات تکمیلیشاهزیدياپراتور9106
معاونت تحصیلات تکمیلینامداريکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیفصیحی - مختاریکارشناس پژوهشی9108
گروه قارچ وانگلدکتر ابطحیعضو گروه9110
اداری مالیآقای شریفیانمسوول تدارکات-خدمات9111
ICMمانیانمتصدی دفتر ICM9112
ICMدکتر فاطمیمسئول ICM 9112
ICMآقای سلیمیکارشناس 911237922532
ICMدکتر ملکیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9113
ICMخانم بقائی پوراپراتور9114
EDOدکتر آویژگان - دکتر وفامهرکارشناس 9115
EDOدکتر وفامهرکارشناس9115
EDOآقای زنگنهمسپول دفتر و بیمه تکمیلی9116
EDOخانم دکتر شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
گروه قارچ وانگلدکتر اسکندریانعضو گروه9118
معاونت آموزشیدکتر یقینیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
معاونت آموزشیعیدی وندیمتصدی امور دفتری9124
معاونت پژوهشیرحمتیمرکز مشاوزه تحقیقات9131
گروه ایمنی شناسیدکتر صاحب فصولایمنی شناسی9136
گروه ویروس ومیکروب شناسیخانمها معین الدین - غافلکارشناس گروه9137

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir