تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدsort ascendingنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
سمعی بصریآقای مهری- درستی9046
ریاستامینی - فتحی آبدارخانه9062
دفتر فرهیختگاندکتر مویديدفتر فرهیختگان9068
دفتر فرهیختگاناسلامیمسئول دفتر9068
دانشکده پیرا پزشکیدکتر پورسیناعضو گروه علوم آزمایشگاهی8089
دانشکده پیرا پزشکیدکتر چاپاریانمعاون آموزشی پیرا پزشکی8089
دانشکده پیرا پزشکینظیفیدفتر گروه8088
دانشکده پیرا پزشکیشوشتریانگروه رادیولوژی پیرا پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکیداریوش مرادیمدیر گروه هوشبري پیرا پزشکی8087
دانشکده پیرا پزشکیدکتر احمديمدیر گروه فوریتهاي پزشکی8089
حوزه ریاستدکتر امامیریاست دانشکده پزشکی900037929000
حوزه ریاستدکتر رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9033
حوزه ریاستخ امین الرعایارئیس دفترریاست9063
حوزه ریاستدکترنصرمعاون اداري و مالی9000
حوزه ریاستدکتر ابطحیمدیر داخلی دانشکده9090
حوزه ریاستخانم حسینیدفترریاست9001
حوزه ریاستخانم مظاهریدفترریاست9000
حراستنجاریحراست9101
تریاتریا9177
تاسیساتتیموریمسئول تاسیسات9034

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir