تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort ascendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
بیمارستان نورخ حیدریروانپزشکی - مسمومین32222475
اداری مالیآقای ناظمیروابط عمومی و اموررفاهی9048
حوزه ریاستخ امین الرعایارئیس دفترریاست9063
معاونت آموزشیآقای فروزندهرئیس اداره خدمات آموزشی9066
معاونت آموزشیآقایی فروزندهرئیس اداره آموزش9066
آزمایشگاه مرکزيدکتر ابطحیرئیس آزمایشگاه8130
گروه پزشکی اجتماییمیرشفیعیدفترگروه هاي پزشکی خانواده- پزشکی اجتماعی8110
حوزه ریاستخانم حسینیدفترریاست9001
حوزه ریاستخانم مظاهریدفترریاست9000
گروه آسیب شناسییزدانیدفتر گروه9075
گروه فیزیک پزشکیزنديدفتر گروه9032
دانشکده پیرا پزشکینظیفیدفتر گروه8088
گروه ویروس ومیکروب شناسیآشوريدفتر گروه9038
گروه طب سنتیخانم فروغی- دکتر بابائیان - دکتر یاوریدفتر گروه34474246
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9194
گروه فیزیولوژیمحمدطالبیدفتر گروه9017
گروه اخلاق پزشکیشاه پردفتر گروه8105
معاونت تحصیلات تکمیلیحسینیدفتر معاونت9106
معاونت پژوهشیخانم دوستیدفتر مجله ABR813236687079
معاونت پژوهشیخانم اله بخشیاندفتر مجله ABR8132

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir