تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
اداری مالیخانم نجفیکارگزینی هیات علمی9010
اداری مالیخانم بحرینیکارگزینی9079
اداری مالیآقای عیدیمسئول دبیرخانه9005
اداری مالیآقای کورانیدبیرخانه9005
اداری مالیآقای سعیدیدبیرخانه9005
مرکز کامپیوترسیروس مظاهریمسوول مرکز کامپیوتر8102
ICMدکتر ملکیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9113
گروه ایمنی شناسیدکتر رضائیمدیر گروه9060
گروه فیزیک پزشکیدکتر شانئیعضو گروه9080
گروه علوم تشریحیدکتر امیرپورعضو گروه9152
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خان احمدعضو گروه9197
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر منصور صالحیعضو گروه9015
گروه علوم تشریحیدکتر اسفندیاريعضو گروه9150
گروه علوم تشریحیدکتر مردانیمعاون گروه9065
گروه علوم تشریحیدکتر رشیديعضو گروه9151
گروه علوم تشریحیدکتر دشتیعضو گروه9040
گروه علوم تشریحیآقای والیانیمدیر گروه9160
گروه علوم تشریحیخ دکتر سلیمانیعضو گروه9159
گروه علوم تشریحیدکتر صادقی-ربیعیعضو گروه9003
گروه علوم تشریحیدکتر رضويعضو گروه9055

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir