تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort ascending
معاونت اداری و مالی- زیراکسآقای قبه خانم ها صابري-فتحی-حبیبیزیراکس9041
حوزه ریاست- تریاآقای باقریتریای دانشکده9177
حوزه ریاست- آبدارخانهآقایان امینی و فتحیآبدارخانه9062
حوزه ریاستخانم دکتر فریدکارشناس دفتر ریاست9206
معاونت پژوهشیخانم بهشته طغیانیکارشناس نظارت وارزشیابی8092
معاونت پژوهشیخانم کبری محمدیمسئول دفتر8134
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر صاحب فصولعضو هیات علمی گروه9136
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسمعیلعضو هیات علمی گروه9097
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشریکارشناس گروه9083
گروه ایمنی شناسیآقای دکتر گنجعلی خان حاکمیعضو هیات علمی گروه9082
گروه علوم تشریحیآقای دکتر غلامرضا دشتیعضو هیات علمی گروه9040
گروه علوم تشریحیآقای دکتر علی والیانیمدیر گروه9160
گروه علوم تشریحیخانم دکتر میترا سلیمانی، خانم شیرین رئیسیعضو هیات علمی گروه9159
گروه علوم تشریحیآقایان دکتر حسین صادقی، دکتر عباسعلی ربیعیعضو هیات علمی گروه9003
گروه علوم تشریحیخانم دکتر شهناز رضويعضو هیات علمی گروه9055
گروه علوم تشریحیآقای دکتر حسین صالحیعضو هیات علمی گروه9157
گروه علوم تشریحیخانم محمدی فردکارشناس گروه9162
گروه علوم تشریحیآقایان علی اکبر آقابابائی،دکتر حمید بهرامیانعضو هیات علمی گروه9043
گروه علوم تشریحیخانم دکتر بتول هاشمی بنیعضو هیات علمی گروه9153
گروه علوم تشریحیخانم دکتر نوشین امیرپورعضو هیات علمی گروه9152

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir