تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیsort descendingسمتتلفن داخلیتلفن مستقیم
گروه پزشکی اجتماییدکتر گلشیریمعاون گروه8114
گروه فیزیولوژیدکتر یزدی - دکتر قاسمیعضو گروه9188
معاونت آموزشیدکتر یقینیمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
گروه قارچ وانگلدکتر یوسفیمدیر گروه9089
معاونت امور هیات علمیدکتربهرام نصرمعاون اداری مالی9096
معاونت امور هیئت علمیدکتربهرام نصر9096
معاونت پژوهشیدکتررشیديمسوول کتابخانه8142
گروه قارچ وانگلدکترسلیمانی - ماهرالنقشعضو گروه9169
گروه قارچ وانگلدکترصابريعضو گروه9018
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکترطباطبائیعضو گروه9144
حوزه ریاستدکترنصرمعاون اداري و مالی9000
معاونت پژوهشیربیعمرجع و نگهبانی8140
گروه قارچ و انگلرحمانی - فلاحتیکارشناسان گروه9174
معاونت پژوهشیرحمتیمرکز مشاوزه تحقیقات9131
بیمارستان الزهرارنجبرگروه آموزشی جراحی اعصاب-طب فیزیکی2529
بیمارستان فیضرنجکشگروه آموزشی چشم34450016
گروه علوم تشریحیزرین فرد- رئیسیکارشناس 9104
گروه فیزیک پزشکیزنديدفتر گروه9032
موتوخانهسالاری-نریمانی-نیک فطرت-محمدی3144
امور اداریسهرابیکارگزینی9056

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir