تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتsort descendingتلفن داخلیتلفن مستقیم
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم دکتر نپتون سلطانیمعاون تحصیلات تکمیلی9019
معاونت دانشجوییخانم دکتر شراره مقیممعاون دانشجوئی فرهنگی906436700092
معاونت درمان آقای دکتر مهرداد اسماعیلیانمعاون درمان9042
معاونت پژوهشی خانم دکتر مژگان مرتضویمعاون پژوهشی8134
گروه پزشکی اجتماعیآقای دکتر خدیويمعاون پژوهشی8120
گروه پزشکی اجتماعیخانم دکتر گلشیریمعاون گروه8114
گروه پزشکی اجتماعیخانم حسینیکارشاس گروه8117
معاونت اداری و مالی- مرکز کامپیوتر و سمعی بصریخانم باباییکارشناس8101
کارشناس امورهیات علمیخانم دکتر فریدکارشناس9206
کارشناس امور رایانه هیات علمیخانم عقیلیکارشناس9077
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلیمیکارشناس 9112
آزمایشگاه مرکزيخانم ها وفادار، ملکی، خازنی و آقای دکتر هاشمی نیاکارشناس آزمایشگاه8130
گروه فیزیک پزشکیخانم اثنی عشریکارشناس آزمایشگاه الکترونیک9083
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر هفت برادران، دکتر ملکی و دکتر اسماعیلیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9118
دانشکده پیراپزشکیآقای مهدی سهرابیکارشناس آموزش8097
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداریکارشناس آموزشی9107
معاونت درمانآقای محمد خرازیکارشناس امور بیمارستان ها9092
معاونت امور هیات علمیآقای سعید فرکارشناس امور هیات علمی9202
گروه فیزیک پزشکیآقای مرادیکارشناس حفاظت9029
گروه فیزیک پزشکیآقای کریمیکارشناس حفاظت9029

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir