تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیتلفن مستقیمsort descending
گروه فیزیولوژیکریمیخدمات9084
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر رسول صالحیمدیر گروه9015
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خیرالهیعضو گروه9086
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر نیک پورعضو گروه9023
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیخانم هونجانیدفتر گروه9194
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر قیصريعضو گروه9193
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکترطباطبائیعضو گروه9144
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر شریفیعضو گروه9037
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر خان احمدعضو گروه9197
گروه ژنتیک وبیولوژی مولکولیدکتر منصور صالحیعضو گروه9015
گروه علوم تشریحیدکتر اسفندیاريعضو گروه9150
گروه علوم تشریحیدکتر مردانیمعاون گروه9065
گروه علوم تشریحیدکتر رشیديعضو گروه9151
گروه علوم تشریحیدکتر دشتیعضو گروه9040
گروه علوم تشریحیخ دکتر سلیمانیعضو گروه9159
گروه فیزیولوژیدکتر رجائیعضو گروه9181
گروه علوم تشریحیخ دکتر ابوترابی - خ دکتر زرین فردعضو گروه9104
گروه علوم تشریحیدکتر نیکبختعضو گروه9030
گروه علوم تشریحیآقای جهانی-آقای ابراهیمیمتصدي سالن مولاژ9154
گروه علوم تشریحیصالحیان -جهانیمتصدی سالن تشریح9054

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir