تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(273 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم نامداریکارشناس آموزشی9107
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم فصیحیکارشناس پژوهشی9108
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم مختاریکارشناس پژوهشی9109
معاونت تحصیلات تکمیلیخانم شاهزیدیاپراتور9110
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر سید محمد ابطحیعضو هیات علمی گروه9110
معاونت اداری و مالی- تدارکاتآقای یدالله شریفیان منشمسوول تدارکات-خدمات9111
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای دکتر حشمتمسئول ICM 9112
دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم نظیفیمتصدی دفتر ICM9112
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیآقای سلیمیکارشناس 9112
EDOخانم دکتر مریم آویژگانکارشناس و مشاور دفتر آموزش توسعه9115
EDOآقای دکتر منصوریمسئول ارزشیابی9115
EDOآقای زنگنه، خانم دکتر حسینیمسئول دفتر، مسئول برنامه ریزی درسی9116
EDOخانم دکتر شهرزاد شهیدیمعاون آموزش توسعه پزشکی9116
گروه قارچ وانگل شناسیآقای دکتر اسکندریانعضو هیات علمی گروه9118
معاونت آموزش پزشکی عمومی- دوره آموزش مقدماتی پزشکی بالینیخانم دکتر هفت برادران، دکتر ملکی و دکتر اسماعیلیکارشناس آزمونها ICM و ارزشیابی9118
گروه ویروس ومیکروب شناسیآقای دکتر شجاعیعضو هیات علمی گروه9119
معاونت آموزشی پزشکی عمومیآقای دکتر کیان حشمتمعاون آموزش پزشکی عمومی9124
معاونت آموزش پزشکی عمومیخانم نصیب زادهمتصدی دفتری آموزش پزشکی عمومی9124
مرکز مشاوره تحقیقاتکارشناسانکارشناسان91329131
مرکز مشاوره تحقیقاتخانم عصمت شایانمرکز مشاوزه تحقیقات9133

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir