تب های اصلی

دفتر تلفن دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/10/16-13:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
(275 نتایج) Download as CSV

نام واحدنام و نام خانوادگیسمتتلفن داخلیsort descendingتلفن مستقیم
گروه ویروس ومیکروب شناسیدکتر نصرعضو گروه9093
گروه فیزیک پزشکیدکتر شهبازيعضو گروه9095
معاونت امور هیئت علمیدکتربهرام نصر9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نپتون سلطانیمدیر اجرایی جذب هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیدکتربهرام نصرمعاون اداری مالی9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیدکتر نسرین ایزدیمعاون امور هیات علمی9096
معاونت امور هیات علمیبهرامیاندفتر امور هیات علمی و روابط بین الملل9096
گروه ایمنی شناسیدکتر پورآذرایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیدکتر عندلیبایمنی شناسی9097
گروه ایمنی شناسیخانم دکتر اسماعیلیایمنی شناسی9097
گروه ویروس ومیکروب شناسینریمانی-حسینیعضو گروه9098
اداری مالییاسر پریشانیمسئول کارگزینی9099
اداری مالیخانم مظاهریمسئول حسابداري9100
حراستنجاریحراست9101
معاونت امور هیات علمیخانم فرازمندکمیته ارتقاء9103
گروه علوم تشریحیزرین فرد- رئیسیکارشناس 9104
گروه علوم تشریحیخ دکتر ابوترابی - خ دکتر زرین فردعضو گروه9104
معاونت تحصیلات تکمیلیدکتر پرهام رئیسیمعاون تحصیلات تکمیلی9106
معاونت تحصیلات تکمیلیحسینیدفتر معاونت9106

صفحات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir